PRZEDMIOT NABORU:

Inwestycje w infrastrukturę społeczną.
Inwestycje w infrastrukturę na potrzeby usług społecznych świadczonych w środowisku lub usług aktywnej integracji, w tym m.in. placówki wsparcia dziennego (np. dzienne domy pobytu, środowiskowe domy samopomocy, kluby samopomocy) oraz wytchnieniowego, centra usług społecznych.

FINANSE:

Alokacja 49 914 537,54 PLN

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

TERMIN NABORU:

08.11.2024 r. – 19.12.2024 r.