PRZEDMIOT NABORU:

Typy projektów:

  1. Kompleksowe projekty z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o wartości kosztów kwalifikowalnych nie większej niż 12 mln zł.
  2. Systemy selektywnego zbierania odpadów komunalnych uwzględniające rozwiązania dotyczące zapobiegania powstawaniu odpadów lub ponowne użycie (PSZOK) obsługujące nie więcej niż 20 tys. mieszkańców lub o wartości kosztów kwalifikowanych nie większej niż 2 mln zł.
  3. Instalacje dot. recyklingu odpadów o wartości nie większej niż 8 mln kosztów kwalifikowalnych.
  4. Działania edukacyjne i informacyjne w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym stanowiące element projektów inwestycyjnych

FINANSE:

Alokacja 16 399 250,00 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

TERMIN NABORU:

18.09.2023 – 30.10.2023