PRZEDMIOT NABORU:

Kompleksowe programy rozwojowe, ukierunkowane na podniesienie jakości edukacji m.in. poprzez:
• przygotowanie założeń systemu nauczania i programów nauczania w zakresie dostosowania ich do wymagań rynku pracy poprzez m.in.:
– współpracę z pracodawcami i otoczeniem społeczno-gospodarczym szkoły
– szkolenia i kursy dla uczniów prowadzące m.in. do nabywania, potwierdzania kompetencji i kwalifikacji
– staże i praktyki uczniowskie
• wsparcie szkoły w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej (z wykorzystaniem Modelu dostępnej szkoły)
• wsparcie uczniów w nabywaniu i rozwijaniu kompetencji kluczowych, społecznych i społeczno-emocjonalnych oraz zwiększaniu wiedzy na temat klimatu oraz wspieranie rozwoju umiejętności i kompetencji ekologicznych
• podnoszenie kwalifikacji/kompetencji zawodowych nauczycieli, pracowników dydaktycznych i kadry zarządzającej szkół, w tym z wykorzystaniem modelu szkoły ćwiczeń
• podnoszenie kwalifikacji lub kompetencji nauczycieli w zakresie kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
• innowacyjne rozwiązania programowe, organizacyjne i metodyczne oraz eksperymenty pedagogiczne
• wizyty studyjne dla uczniów i nauczycieli
• wsparcie psychologiczno-pedagogiczne uczniów i nauczycieli
• włączenie rodziców w działalność szkoły,
• wdrażanie programów dotyczących przeciwdziałania zjawiskom patologicznym w szkole, w tym wsparcie psychologiczne i pedagogiczne dla dyskryminowanych uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych

FINANSE:

Alokacja 69 180 418,26 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

TERMIN NABORU:

28.09.2023 r. – 09.11.2023 r.