PRZEDMIOT NABORU:

Wsparcie służące poprawie sytuacji na rynku pracy osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, pracujących w ramach umów cywilnoprawnych, ubogich pracujących, osób z niepełnosprawnościami lub o ograniczonej mobilności, jak również osób odchodzących z rolnictwa obejmujące m.in.:

1. doradztwo zawodowe wraz z opracowaniem i wdrożeniem Indywidualnych Planów Działań;
2. działania z zakresu pośrednictwa pracy świadczone na rzecz uczestników projektu;

3. działania ukierunkowane na rozwijanie kwalifikacji i kompetencji poprzez m.in. organizację szkoleń, specjalistycznych kursów, finansowanie studiów podyplomowych, studiów uzupełniających (uzupełnienie kwalifikacji poprzez finansowanie nauki na studiach niestacjonarn
ych)

FINANSE:

Alokacja 19 348 358,82 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

TERMIN NABORU:

27.11.2023 – 08.01.2024