PRZEDMIOT NABORU:

Wsparcie osób młodych, bez względu na status na rynku pracy, obejmujące m.in. działania mające na celu zwiększenie możliwości trwałego zatrudnienia osób do 29 roku życia, w szczególności poprzez zastosowanie form aktywizacji zawodowej dostosowanych do zdiagnozowanych potrzeb, w tym m.in. wysokiej jakości doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy, programów stażowych, praktyk lub subsydiowanego zatrudnienia oraz doposażenia stanowiska pracy.

FINANSE:

Alokacja 70 282 500,00 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

TERMIN NABORU:

15.02.2024 – 26.03.2024