PRZEDMIOT NABORU:

Typy projektów:

  1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego i ich bieżące funkcjonowanie;
  2. Realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej lub specjalistycznej dla dzieci w zakresie poprawy jakości świadczenia usług edukacyjnych oraz edukacji włączającej (np. asystent dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych lub edukacyjnych, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  3. Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami;
  4. Wsparcie dla przedstawicieli kadry ośrodka wychowania przedszkolnego (dalej: OWP) ukierunkowane m.in. na podnoszenie kompetencji lub nabywanie kwalifikacji (w tym związanych z zieloną lub cyfrową transformacją) lub udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych (w tym wsparcie metodyczne) lub wychowawczych;
  5. Uzupełniająco działania wynikające z wychowawczej lub wspierającej funkcji OWP, w tym profilaktyki problemów (np. działania prozdrowotne lub proekologiczne)

 

FINANSE:

Alokacja 5 818 845,28 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

TERMIN NABORU:

24.06.2024 – 05.08.2024