PRZEDMIOT NABORU:

1.Wsparcie dla uczniów, przyczyniające się do wyrównywania szans edukacyjnych poprzez podniesienie jakości i efektywności kształcenia ogólnego oraz poprzez zwiększenie dostępności i włączenia społecznego, w szczególności:

a.podnoszenie kompetencji kluczowych (w tym cyfrowych), społecznych, społeczno-emocjonalnych, podstawowych, przekrojowych lub związanych z zieloną lub cyfrową transformacją;

b.staże;

c.edukacji włączającej, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych lub edukacyjnych lub udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej (w formie zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć rozwijających umiejętności uczenia się, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć specjalistycznych, porad i konsultacji lub warsztatów), w tym przeciwdziałającej przedwczesnemu opuszczeniu systemu oświaty;

d.działania wynikające z wychowawczej lub wspierającej funkcji szkoły, lub profilaktyki problemów (m.in. edukacja prozdrowotna lub ekologiczna);

e.doradztwa edukacyjno-zawodowego;

2.Wsparcie dla przedstawicieli kadry przyczyniające się do podniesienia jakości kształcenia ogólnego, w szczególności:

a.podnoszenie kompetencji lub nabywanie kwalifikacji związanych z zawodem;

b.podnoszenie kompetencji kluczowych (w tym cyfrowych), społeczno- emocjonalnych, przekrojowych lub związanych z zieloną lub cyfrową transformacją;

c.udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych (w tym wsparcie metodyczne) lub wychowawczych;

d.realizacji zadań dotyczących doradztwa edukacyjno-zawodowego;

e.przygotowanie do realizacji edukacji włączającej;

f.tworzenie sieci współpracy, wzajemnego uczenia się lub programów mentoringu (np. model szkoły ćwiczeń).

3.Wsparcie dla szkół i placówek przyczyniające się do podniesienia efektywności i jakości kształcenia ogólnego, w szczególności:

a.zewnętrzne wsparcie w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego;

b.poprawę jakości warunków kształcenia;

c.dostosowanie do wymogów zielonej lub cyfrowej transformacji, w tym wzmocnienie cyfryzacji;

d.edukacji włączającej (np. asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym poprawę dostępności (np. model dostępnej szkoły);

e.wdrażanie nowatorskich metod nauczania

FINANSE:

Alokacja 11 616 070,95 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

TERMIN NABORU:

11.10.2023 – 20.11.2023