PRZEDMIOT NABORU:

Typy projektów:
1. wsparcie dla uczniów przyczyniające się do zwiększenia efektywności i jakości
kształcenia zawodowego, w szczególności:
a. podnoszenie kompetencji lub nabywanie kwalifikacji związanych z zawodem lub
zgodnych z zapotrzebowaniem rynku pracy;

b.zdobywanie doświadczenia zawodowego, w tym kształcenie praktyczne na rzeczywistych stanowiskach pracy;
c. podnoszenie kompetencji kluczowych (w tym cyfrowych), społecznych, społeczno-emocjonalnych, podstawowych, przekrojowych lub związanych z zieloną lub cyfrową transformacją;
d. wsparcie w zakresie edukacji włączającej, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych lub edukacyjnych lub udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej (w formie zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć rozwijających umiejętności uczenia się, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć specjalistycznych, porad i konsultacji lub warsztatów);
e. działania wynikające z wychowawczej lub wspierającej funkcji szkoły, w tym
profilaktyka problemów (np. działania prozdrowotne lub proekologiczne);
f. doradztwo edukacyjno-zawodowe.
2. wsparcie dla przedstawicieli kadry przyczyniające się do zwiększenia efektywności i jakości kształcenia zawodowego, w szczególności:
a. podnoszenie kompetencji lub nabywanie kwalifikacji związanych z zawodem;
b. pogłębianie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym;
c. podnoszenie kompetencji kluczowych (w tym cyfrowych), społeczno-
emocjonalnych, przekrojowych lub związanych z zieloną lub cyfrową transformacją;
d. udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych (w tym
wsparcie metodyczne) lub wychowawczych;
e. wsparcie w realizacji zadań dotyczących doradztwa edukacyjno-zawodowego;
f. przygotowanie do realizacji edukacji włączającej;

g.tworzenie sieci współpracy, wzajemnego uczenia się lub programów mentoringu.
3. wsparcie dla szkół lub placówek przyczyniające się do zwiększenia efektywności i jakości kształcenia zawodowego, w szczególności:
a. dostosowanie do wymogów zielonej lub cyfrowej transformacji, w tym wzmocnienie cyfryzacji;
b. poprawa jakości warunków kształcenia, w tym tworzenie warunków odzwierciedlających rzeczywiste warunki pracy;
c. zewnętrzne wsparcie w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego;
d. realizacja edukacji włączającej (np. asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi), w tym poprawa dostępności;
e. wdrażanie nowatorskich metod nauczania;
f. promowanie kształcenia zawodowego jako wysokiej jakości i integracyjnej ścieżki kariery wymagającej wysokich kwalifikacji.
4. wsparcie dla otoczenia społeczno-gospodarczego przyczyniające się do zwiększenia efektywności i jakości kształcenia zawodowego, w szczególności:
a. podnoszenie kompetencji lub nabywanie kwalifikacji pedagogicznych opiekunów stażystów lub praktykantów lub instruktorów praktycznej nauki zawodu;
b. włączenie w system egzaminów zawodowych

FINANSE:

Alokacja 26 789 906,29 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Miasto Bydgoszcz (Instytucja Pośrednicząca)

TERMIN NABORU:

30.06.2023 – 29.12.2023