PRZEDMIOT NABORU:

Typy projektów:
1. wsparcie dla uczniów przyczyniające się do zwiększenia efektywności i jakości
kształcenia zawodowego, w szczególności:

a. podnoszenie kompetencji lub nabywanie kwalifikacji związanych z zawodem lub zgodnych z zapotrzebowaniem rynku pracy;
b. zdobywanie doświadczenia zawodowego, w tym kształcenie praktyczne na rzeczywistych stanowiskach pracy;

c. podnoszenie kompetencji kluczowych (w tym cyfrowych), społecznych, społecznoemocjonalnych, podstawowych, przekrojowych lub związanych z
zieloną lub cyfrową transformacją;

d. wsparcie w zakresie edukacji włączającej, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych lub edukacyjnych lub udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej (w formie zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć rozwijających umiejętności uczenia się, zajęć dydaktycznowyrównawczych, zajęć specjalistycznych, porad i konsultacji lub warsztatów);

e. działania wynikające z wychowawczej lub wspierającej funkcji szkoły, w tym profilaktyka problemów (np. działania prozdrowotne lub proekologiczne);

f. doradztwo edukacyjnozawodowe.

2. wsparcie dla przedstawicieli kadry przyczyniające się do zwiększenia efektywności i jakości kształcenia zawodowego, w szczególności:
a. podnoszenie kompetencji lub nabywanie kwalifikacji związanych z zawodem;

b. pogłębianie współpracy z otoczeniem społecznogospodarczym;

c. podnoszenie kompetencji kluczowych (w tym cyfrowych), społecznoemocjonalnych, przekrojowych lub związanych z zieloną lub cyfrową
transformacją;

d. udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych (w tym wsparcie metodyczne) lub wychowawczych;

e. wsparcie w realizacji zadań dotyczących doradztwa edukacyjnozawodowego;

f. przygotowanie do realizacji edukacji włączającej;

g. tworzenie sieci współpracy, wzajemnego uczenia się lub programów mentoringu.

3. wsparcie dla szkół lub placówek przyczyniające się do zwiększenia efektywności i jakości kształcenia zawodowego, w szczególności:
a. dostosowanie do wymogów zielonej lub cyfrowej transformacji, w tym wzmocnienie cyfryzacji;

b. poprawa jakości warunków kształcenia, w tym tworzenie warunków odzwierciedlających rzeczywiste warunki pracy;

c. zewnętrzne wsparcie w zakresie doradztwa edukacyjnozawodowego;

d. realizacja edukacji włączającej (np. asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi), w tym poprawa dostępności;

e. wdrażanie nowatorskich metod nauczania;

f. promowanie kształcenia zawodowego jako wysokiej jakości i integracyjnej ścieżki kariery wymagającej wysokich kwalifikacji.

4. wsparcie dla otoczenia społecznogospodarczego przyczyniające się do zwiększenia efektywności i jakości kształcenia zawodowego, w szczególności:
a. podnoszenie kompetencji lub nabywanie kwalifikacji pedagogicznych opiekunów stażystów lub praktykantów lub instruktorów praktycznej nauki
zawodu;

b. włączenie w system egzaminów zawodow
ych

FINANSE:

Alokacja 36 076 384,29 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

TERMIN NABORU:

21.09.2023 – 20.03.2024