PRZEDMIOT NABORU:

1.wsparcie dla uczniów przyczyniające się do zwiększenia efektywności i jakości kształcenia zawodowego, w szczególności:

a.podnoszenie kompetencji lub nabywanie kwalifikacji związanych z zawodem lub zgodnych z zapotrzebowaniem rynku pracy;

b.zdobywanie doświadczenia zawodowego, w tym kształcenie praktyczne na rzeczywistych stanowiskach pracy;

c.podnoszenie kompetencji kluczowych (w tym cyfrowych), społecznych, społeczno-emocjonalnych, podstawowych, przekrojowych lub związanych z zieloną lub cyfrową transformacją;

d.wsparcie w zakresie edukacji włączającej, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych lub edukacyjnych lub udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej (w formie zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć rozwijających umiejętności uczenia się, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć specjalistycznych, porad i konsultacji lub warsztatów);

e.działania wynikające z wychowawczej lub wspierającej funkcji szkoły, w tym profilaktyka problemów (np. działania prozdrowotne lub proekologiczne);

f.doradztwo edukacyjno-zawodowe

2.wsparcie dla przedstawicieli kadry przyczyniające się do zwiększenia efektywności i jakości kształcenia zawodowego, w szczególności:

a.podnoszenie kompetencji lub nabywanie kwalifikacji związanych z zawodem;

b.pogłębianie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym;

c.podnoszenie kompetencji kluczowych (w tym cyfrowych), społeczno- emocjonalnych, przekrojowych lub związanych z zieloną lub cyfrową transformacją;

d.udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych (w tym wsparcie metodyczne) lub wychowawczych;

e.wsparcie w realizacji zadań dotyczących doradztwa edukacyjno-zawodowego;

f.przygotowanie do realizacji edukacji włączającej;

g.tworzenie sieci współpracy, wzajemnego uczenia się lub programów mentoringu.

3.wsparcie dla szkół lub placówek przyczyniające się do zwiększenia efektywności i jakości kształcenia zawodowego, w szczególności:

a.dostosowanie do wymogów zielonej lub cyfrowej transformacji, w tym wzmocnienie cyfryzacji;

b.poprawa jakości warunków kształcenia, w tym tworzenie warunków odzwierciedlających rzeczywiste warunki pracy;

c.zewnętrzne wsparcie w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego;

d.realizacja edukacji włączającej (np. asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi), w tym poprawa dostępności;

e.wdrażanie nowatorskich metod nauczania;

f.promowanie kształcenia zawodowego jako wysokiej jakości i integracyjnej ścieżki kariery wymagającej wysokich kwalifikacji.

4.wsparcie dla otoczenia społeczno-gospodarczego przyczyniające się do zwiększenia efektywności i jakości kształcenia zawodowego, w szczególności:

a.podnoszenie kompetencji lub nabywanie kwalifikacji pedagogicznych opiekunów stażystów lub praktykantów lub instruktorów praktycznej nauki zawodu;

b.włączenie w system egzaminów zawodowych

FINANSE:

Alokacja 25 513 321,42PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

TERMIN NABORU:

12.10.2023 – 21.11.2023