PRZEDMIOT NABORU:

1. Aktywna integracja:
a. usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym, zdrowotnym, zawodowym dla osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym realizowane w ramach programów lokalnych obejmujących wsparcie całych środowisk marginalizowanych;

b. kompleksowe działania oparte o indywidualną ścieżkę reintegracji osób biernych zawodowo z wykorzystaniem usług aktywnej integracji ukierunkowane na ich wejście lub powrót na rynek pracy;
c. aktywizacja społeczno-zawodowa uczestników istniejących podmiotów reintegracyjnych ukierunkowana na ich wejście lub powrót na otwarty rynek pracy;d. tworzenie nowych podmiotów reintegracyjnych lub nowych miejsc w istniejących podmiotach w ramach kompleksowych projektów zakładających aktywizację społeczną i zawodową;
e. programy aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami dostosowane do osobistych preferencji tych osób oraz rodzaju niepełnosprawności, w tym z wykorzystaniem usług zatrudnienia wspomaganego takich jak trener pracy;

f. uzupełniająco do typów a-e niezbędne usługi społeczne, działania skutkujące poprawą warunków mieszkaniowych uczestników projektów (bez przekazywania im środków finansowych), wzmocnienie kompetencji w zakresie spędzania czasu wolnego i rekreacji oraz uczestnictwa w kulturze kierowane głównie do dzieci i ich rodziców/opiekunów w celu wzmacniania wi
ęzi

FINANSE:

Alokacja 13 622 785,59 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

TERMIN NABORU:

10.11.2023 – 20.12.2023