PRZEDMIOT NABORU:

1. Aktywna integracja:
a. usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym, zdrowotnym, zawodowym dla osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym realizowane w ramach programów lokalnych obejmujących wsparcie całych środowisk marginalizowanych;

b. kompleksowe działania oparte o indywidualną ścieżkę reintegracji osób biernych zawodowo z wykorzystaniem usług aktywnej integracji ukierunkowane na ich wejście lub powrót na rynek pracy;
c. aktywizacja społecznozawodowa uczestników istniejących podmiotów reintegracyjnych ukierunkowana na ich wejście lub powrót na otwarty rynek pracy;
d. tworzenie nowych podmiotów reintegracyjnych lub nowych miejsc w istniejących podmiotach w ramach kompleksowych projektów zakładających
aktywizację społeczną i zawodową;

e. programy aktywizacji społecznozawodowej osób z niepełnosprawnościami dostosowane do osobistych preferencji tych osób oraz rodzaju
niepełnosprawności, w tym z wykorzystaniem usług zatrudnienia wspomaganego takich jak trener pracy;

f. uzupełniająco do typów ae niezbędne usługi społeczne, działania skutkujące poprawą warunków mieszkaniowych uczestników projektów (bez przekazywania im środków finansowych), wzmocnienie kompetencji w zakresie spędzania czasu wolnego i rekreacji oraz uczestnictwa w kulturze kierowane głównie do dzieci i ich rodziców/opiekunów w celu wzmacniania wi
ęzi.

Brak możliwości realizacji projektów w zakresie reintegracji prowadzonej w takich podmiotach jak CIS, KIS.

FINANSE:

Alokacja 19 382 235,29 PLN

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

TERMIN NABORU:

05.04.2024 r. – 15.05.2024 r.