PRZEDMIOT NABORU:

Typy projektów:
1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego i ich bieżące funkcjonowanie;

2. Realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej lub specjalistycznej dla dzieci w zakresie poprawy jakości świadczenia usług edukacyjnych oraz edukacji włączającej (np. asystent dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych lub edukacyjnych, udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej;

3. Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami;

4. Wsparcie dla przedstawicieli kadry ośrodka wychowania przedszkolnego (dalej: OWP) ukierunkowane m.in. na podnoszenie kompetencji lub nabywanie kwalifikacji (w tym związanych z zieloną lub cyfrową transformacją) lub udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych (w tym wsparcie metodyczne) lub wychowawczych;

5. Uzupełniająco działania wynikające z wychowawczej lub wspierającej funkcji OWP, w tym profilaktyki problemów (np. działania prozdrowotne lub proekologiczne).

FINANSE:

Alokacja 8 930 011,76 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

TERMIN NABORU:

14.07.2023 – 15.01.2024