PRZEDMIOT NABORU:

Typy projektów:
1. Wsparcie dla uczniów, przyczyniające się do wyrównywania szans edukacyjnych poprzez podniesienie jakości i efektywności kształcenia ogólnego oraz poprzez zwiększenie dostępności i włączenia społecznego, w szczególności:
a. podnoszenie kompetencji kluczowych (w tym cyfrowych), społecznych, społeczno-emocjonalnych, podstawowych, przekrojowych lub związanych z zieloną lub cyfrową transformacją;
b. staże;
c. edukacji włączającej, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych lub edukacyjnych lub udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej (w formie zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć rozwijających umiejętności uczenia się, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć specjalistycznych, porad i konsultacji lub warsztatów), w tym przeciwdziałającej przedwczesnemu opuszczeniu systemu oświaty;
d. działania wynikające z wychowawczej lub wspierającej funkcji szkoły, lub profilaktyki problemów (m.in. edukacja prozdrowotna lub ekologiczna);
e. doradztwa edukacyjno-zawodowego;
2. Wsparcie dla przedstawicieli kadry przyczyniające się do podniesienia jakości kształcenia ogólnego, w szczególności:
a. podnoszenie kompetencji lub nabywanie kwalifikacji związanych z zawodem;
b. podnoszenie kompetencji kluczowych (w tym cyfrowych), społeczno- emocjonalnych, przekrojowych lub związanych z zieloną lub cyfrową transformacją;
c. udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych (w tym wsparcie metodyczne) lub wychowawczych;
d. realizacji zadań dotyczących doradztwa edukacyjno-zawodowego;
e. przygotowanie do realizacji edukacji włączającej;
f. tworzenie sieci współpracy, wzajemnego uczenia się lub programów mentoringu (np. model szkoły ćwiczeń).
3. Wsparcie dla szkół i placówek przyczyniające się do podniesienia efektywności i jakości kształcenia ogólnego, w szczególności:
a. zewnętrzne wsparcie w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego;
b. poprawę jakości warunków kształcenia;
c. dostosowanie do wymogów zielonej lub cyfrowej transformacji, w tym wzmocnienie cyfryzacji;
d. edukacji włączającej (np. asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym poprawę dostępności (np. model dostępnej szkoły);
e. wdrażanie nowatorskich metod nauczania

FINANSE:

Alokacja 28 774 482,35 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

TERMIN NABORU:

18.07.2023 – 17.01.2024