PRZEDMIOT NABORU:

Typy projektów:

 1. wsparcie dla uczniów przyczyniające się do zwiększenia efektywności i jakości kształcenia zawodowego, w szczególności:
 2. podnoszenie kompetencji lub nabywanie kwalifikacji związanych z zawodem lub zgodnych z zapotrzebowaniem rynku pracy;
 3. zdobywanie doświadczenia zawodowego, w tym kształcenie praktyczne na rzeczywistych stanowiskach pracy;
 4. podnoszenie kompetencji kluczowych (w tym cyfrowych), społecznych, społeczno-emocjonalnych, podstawowych, przekrojowych lub związanych z zieloną lub cyfrową transformacją;
 5. wsparcie w zakresie edukacji włączającej, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych lub edukacyjnych lub udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej (w formie zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć rozwijających umiejętności uczenia się, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć specjalistycznych, porad i konsultacji lub warsztatów);
 6. działania wynikające z wychowawczej lub wspierającej funkcji szkoły, w tym profilaktyka problemów (np. działania prozdrowotne lub proekologiczne);
 7. doradztwo edukacyjno-zawodowe.
 8. wsparcie dla przedstawicieli kadry przyczyniające się do zwiększenia efektywności i jakości kształcenia zawodowego, w szczególności:
 9. podnoszenie kompetencji lub nabywanie kwalifikacji związanych z zawodem;
 10. pogłębianie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym;
 11. podnoszenie kompetencji kluczowych (w tym cyfrowych), społeczno- emocjonalnych, przekrojowych lub związanych z zieloną lub cyfrową transformacją;
 12. udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych (w tym wsparcie metodyczne) lub wychowawczych;
 13. wsparcie w realizacji zadań dotyczących doradztwa edukacyjno-zawodowego;
 14. przygotowanie do realizacji edukacji włączającej;
 15. tworzenie sieci współpracy, wzajemnego uczenia się lub programów mentoringu.
 16. wsparcie dla szkół lub placówek przyczyniające się do zwiększenia efektywności i jakości kształcenia zawodowego, w szczególności:
 17. dostosowanie do wymogów zielonej lub cyfrowej transformacji, w tym wzmocnienie cyfryzacji;
 18. poprawa jakości warunków kształcenia, w tym tworzenie warunków odzwierciedlających rzeczywiste warunki pracy;

FINANSE:

Alokacja 17 732 760, 93 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

TERMIN NABORU:

22.09.2023 – 21.03.2024