PRZEDMIOT NABORU:

1.  W ramach naboru wsparciem zostaną objęte projekty dotyczące rozwoju i poprawy jakości i dostępności e-usług i e-zasobów publicznych, w tym e-kultury, z elementami wzmacniającymi bezpieczeństwo rozwoju e-usług i systemów informatycznych, polegające na:

a)  rozwoju elektronicznej administracji w samorządach, w tym cyfrowej standaryzacji i strukturyzacji zasobów oraz bezpiecznych repozytoriów cyfrowych,

b)  cyfryzacji procesów back-office w administracji samorządowej oraz wykorzystania najnowszych osiągnięć technologicznych i organizacyjnych dla wprowadzania procesów modernizacyjnych wspomagających bieżącą działalność urzędów, w tym aplikacji ISP (informacje sektora publicznego) i systemów bazodanowych, służących poprawie efektywności zarządzania oraz upowszechnianiu komunikacji elektronicznej w instytucjach publicznych (np. chmura obliczeni owa, elektroniczny obieg dokumentów, otwarte dane publiczne wysokiej jakości, budowa odpowiednich narzędzi analitycznych, itp.),

c)  tworzenia, standaryzacji i aktualizacji cyfrowych e-usług i referencyjnych zasobów cyfrowych, a także infrastruktury do ich realizacji,

d)  udostępniania e-zasobów naukowych i kulturowych,

e)  rozwijania zasobu geodezyjnego należącego do właściwości danego JST, w tym katastru (po uzyskaniu pozytywnej opinii Głównego Geodety Kraju Opinia stanowi załącznik obligatoryjny do wniosku wymagany na etapie oceny formalnej. W uzasadnionych przypadkach załącznik może zostać przesłany na wezwanie w trakcie oceny merytorycznej,

f) rozwijania zasobu związanego z monitoringiem i ochroną środowiska i klimatu, dla zapewniania właściwej skuteczności działań adaptacyjnych do zmian klimatu i przeciwdziałaniu skutkom zmian klimatu, w celu wyposażenia JST w sprawnie funkcjonujący system IT umożliwiający regionalne i lokalne zarządzanie środowiskiem wraz z możliwością udostępniania danych o środowisku,

g)  rozwoju infrastruktury informatycznej, e-usług i cyfrowych zasobów służącej podnoszeniu poziomu świadomości zdrowotnej, aktywności i sprawności fizycznej oraz odporności na stres,

h)  wykorzystywania TIK w relacjach pomiędzy administracją i klientem (A2C),

i)   rozwoju aplikacji ISP, także cyfrowych zasobów o znacznym potencjale ponownego wykorzystania (np. w zakresie nauki, kultury i dziedzictwa) pozostających w dyspozycji podmiotów spoza sektora publicznego realizujących usługi publiczne. Wypracowanie wspólnych formatów danych służy spójności rejestrów posiadanych przez administrację publiczną. W ramach przedmiotowego typu projektu rozwój infrastruktury informatycznej może stanowić jedynie element projektu.

2.  Elementem dodatkowym typu projektu wskazanego w punkcie 1 może być realizacja inwestycji w obszarze cyberbezpieczeństwa, to jest wzmacniania odporności systemów, zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty (w systemach informacyjnych JST, podmiotów publicznych podlegających JST).

Nabór nie dotyczy projektów z zakresu e-zdrowia.

Nabór nie dotyczy projektów komercyjnych.

3.  Uzupełniającymi elementami projektu mogą być:

a)  wsparcie w zakresie kompetencji cyfrowych oraz zwiększanie kompetencji w zakresie cyberbezpieczeństwa,

b)  wsparcie w zakresie rozwijania i wprowadzania systemów monitorowania i zarządzania energią (energia elektryczna, ciepło, gaz) w budynkach należących do JST.

FINANSE:

Alokacja 70 000 000,00 PLN

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

TERMIN NABORU:

05.02.2024 r. – 29.03.2024 r.