10.1 Rynek pracy, kształcenie i aktywne społeczeństwo wspierające transformację gospodarki (FUNDUSZ NA RZECZ SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI)

PRZEDMIOT NABORU:

Wsparcie kształcenia zawodowego. W tym:

  • podnoszenie kompetencji/kwalifikacji zawodowych uczniów szczególności poprzez realizację wysokiej jakości staży czy dodatkowych zajęć specjalistycznych, np. w laboratoriach,
  • wyposażenie/doposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne, w tym TIK,
  • rozwój ukierunkowanych branżowo Centrów Kształcenia Zawodowego i Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego lub innych zespołów realizujących zadania ww. centrów, we współpracy z pracodawcami,
  • kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy,

podnoszenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji kadry kształcenia zawodowego, w tym poprzez staże, praktyki, szkolenia branżowe.

FINANSE:

Alokacja 31 500 000,00 zł

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – Departament Wdrażania Funduszu Społecznego oraz Agencja Rozwoju Regionalnego w Koninie

PLANOWANY TERMIN NABORU:

08.12.2023 – 22.12.2023