PRZEDMIOT NABORU:

Usługi społeczne – deinstytucjonalizacja

Wsparcie służące poprawie jakości i efektywności usług społecznych w środowisku lokalnym (deinstytucjonalizacja), skierowanych w szczególności do seniorów oraz pracowników/byłych pracowników (i ich rodzin) branż podlegających transformacji, w tym:
a) projekty zwiększające ofertę usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz usług asystenckich świadczonych w lokalnej społeczności,
b) projekty z zakresu rozwoju mieszkalnictwa wspieranego.

FINANSE:

Alokacja 22 500 000,00 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Agencja Rozwoju Regionalnego w Koninie

TERMIN NABORU:

04.2024 r.