PRZEDMIOT NABORU:

1. Diagnozowanie potrzeb szkoleniowych i możliwości doskonalenia zawodowego w regionie oraz realizacja programów obejmujących jedną lub kilka z następujących form wsparcia:
˗ poradnictwo zawodowe/psychologiczne;
˗ szkolenia/kursy prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych i/lub nabycia nowych umiejętności;
˗ studia podyplomowe;
˗ pośrednictwo pracy;
˗ refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy;
˗ dodatkowe wsparcie w zależności od zidentyfikowanych potrzeb (np. konsultacje lekarskie, wsparcie trenera personalnego, poradnictwo prawne, itp.).
2. Realizacja programów mających na celu poprawę dostępu do zatrudnienia dla osób w niekorzystnej sytuacji, poprzez zwiększenie świadomości i kompetencji pracodawców/związków zawodowych na temat sposobów zapobiegania dyskryminacji i tworzenia przyjaznego środowiska pracy.

FINANSE:

Alokacja 7 107 011,00 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

TERMIN NABORU:

IV kwartał 2023 (październik 2023)