PRZEDMIOT NABORU:

Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego i związanej z tym bazy lokalowej i dydaktycznej.

Programy rozwojowe OWP, uwzględniające m.in.:
• poprawę dostępności OWP,
• dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wychowawcze oraz specjalistyczne,
• pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci, rodziców/opiekunów i nauczycieli, w tym w zakresie stymulowania rozwoju dziecka, rozwijania kompetencji wychowawczych i opiekuńczych, działania na rzecz usprawniania relacji i współpracy kadry z rodzicami/opiekunami,
• doskonalenie zawodowe kadry OWP (w tym nauczycieli i kadr zarządzających), w szczególności w zakresie pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z dziećmi zdolnymi i z dziećmi z niepełnosprawnościami, podnoszenie jakości systemu zarządzania OWP.

FINANSE:

Alokacja 59 566 424,54 zł

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

PLANOWANY TERMIN NABORU:

29.11.2023 – 10.01.2024