PRZEDMIOT NABORU

W ramach konkursu można ubiegać się dofinansowanie projektów, polegających na realizacji jednego z następujących zadań: budowa, przebudowa, modernizacja, rekonstrukcja i adaptacja obiektów bibliotecznych. Każde zadanie może być realizowane wraz z wyposażeniem biblioteki i zagospodarowaniem terenu wokół niej.

Dofinansowanie i finansowy wkład własny mogą być wydatkowane wyłącznie na sfinansowanie następujących kosztów kwalifikowanych:

1) koszty twarde:

 • koszty robót ogólnobudowlanych;
 • koszty robót sanitarnych;
 • koszty robót elektrycznych;
 • koszty robót wykończeniowych;
 • koszty robót inżynieryjnych;
 • koszty zagospodarowania terenu;
 • koszty zakupu materiałów, urządzeń i wyposażenia (z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych i zbiorów bibliotecznych) niezbędnych do realizacji zakresu rzeczowego zadania;
 • koszty transportu, montażu i ubezpieczenia;

2) koszty miękkie (ich udział w realizacji zadania w części finansowanej z dofinansowania nie może przekroczyć 10% całkowitych kosztów zadania):

 • koszty przygotowania dokumentacji technicznej projektu;
 • koszty realizacji zamówień publicznych integralnie powiązanych z zadaniem;
 • koszty obsługi inwestycji przez inwestora zastępczego;
 • koszty inspektorów nadzoru inwestorskiego;
 • koszty ekspertyz i opinii;
 • koszty nadzoru autorskiego;
 • koszty związane z promocją zadania i źródeł jego finansowania, z zastrzeżeniem możliwości ich finansowania wyłącznie z wkładu własnego.

W budżecie nie może być uwzględniony podatek VAT, w wysokości której podatnikowi przysługuje prawo do jego odzyskania lub rozliczenia w deklaracjach składanych do urzędu skarbowego, przy czym: Wnioskodawcy, którzy nie mają prawnej możliwości odzyskania lub rozliczenia podatku VAT związanego z realizacją zadania (dla których podatek VAT jest kosztem) – sporządzają kosztorysy w kwotach brutto (łącznie z podatkiem VAT).

Jeden wnioskodawca ma prawo złożyć tylko jeden wniosek w naborze wniosków na jedno zadanie, a jednym zadaniem może być objęta tylko biblioteka główna lub jedna filia.

Dofinansowanie i wkład własny mogą być wydatkowane na sfinansowanie kosztów dotyczących powierzchni, urządzeń i instalacji wspólnie użytkowanych z innymi podmiotami, w części odpowiadającej udziałowi powierzchni całkowitej biblioteki w powierzchni całkowitej budynku.

FINANSE

Wartość alokacji:

56 116 086 zł (2024r.)

28 000 000 zł (2025r.)

Wkład własny:

Wymagana minimalna wielkość wkładu własnego wnioskodawcy wynosi dla wnioskodawców zaliczonych do:

1) I grupy (G/Gg <60%): 15% kosztów całkowitych zadania,

2)II grupy (G/Gg 60-100%): 25% kosztów całkowitych zadania,

3) III grupy (G/Gg >100%): 35% kosztów całkowitych zadania.

Wnioskodawcę zalicza się do właściwej grupy na podstawie stosunku wskaźnika dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie (wskaźnik G) do wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin (wskaźnik Gg), wg danych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów, aktualnych na dzień ogłoszenia naboru wniosków. Wskaźnik dochodów podatkowych gmin na 2023 r. (aktualny dla III naboru) można znaleźć pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/finanse/wskazniki-dochodow-podatkowych-gmin-powiatow-i-wojewodztw-na-2023-r

W ramach wkładu własnego wnioskodawca może wnieść środki finansowe przeznaczone na wydatki majątkowe (inwestycyjne) i środki finansowe przeznaczone na wydatki bieżące. W ramach wkładu własnego nie ma możliwości wniesienia środków rzeczowych ani wkładu osobowego.

WARTOŚĆ WYDATKÓW KWALIFIKOWANA W PROJEKCIE:

Na realizację zadań przyznawane są wyłącznie dofinansowania na wydatki majątkowe (inwestycyjne), w przedziale od 500 000 zł do 2 250 000 zł.

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA:

Podstawą ubiegania się o dofinansowanie jest spełnienie przez wnioskodawcę standardów obowiązkowych (technicznych), które dotyczą takich obszarów, jak:

 1. powierzchnia użytkowa pomieszczeń bibliotecznych biblioteki objętej zadaniem. (podanie powierzchni całkowitej obiektu jest niezbędne do wypełnienia wniosku)
 2. Zapewnienie w pomieszczeniach bibliotecznych: właściwego przechowywania zbiorów bibliotecznych; obsługi różnych kategorii czytelników; wolnego dostępu do zbiorów; ergonomicznych mebli dostosowanych do: grup wiekowych i kategorii czytelników, rodzajów zbiorów bibliotecznych oraz stanowisk komputerowych.
 3. Dostęp do Internetu szerokopasmowego.
 4. Możliwość podłączenia komputera użytkownika (urządzenia mobilnego) do gniazda elektrycznego, do gniazda internetowego oraz do Internetu mobilnego.
 5. Odpowiednia liczba stanowisk komputerowych dla użytkowników.
 6. W przypadku realizacji zadania obejmującego obiekty budowlane, co do których wnioskodawca posiada tytuł prawny, wynikający z innych praw niż własność nieruchomości, w szczególności dzierżawy i najmu, wnioskodawca musi mieć prawną gwarancję korzystania z tych obiektów przez okres co najmniej 10 pełnych lat kalendarzowych po zakończeniu zadania, a także prawo do dysponowania tą nieruchomością na cele budowlane.
 7. Wnioskodawca musi mieć zapewnione finansowanie biblioteki przez jej organizatora, rozumiane jako pokrycie kosztów realizacji zadania w ramach wkładu własnego oraz kosztów eksploatacji bieżącej biblioteki, kosztów funkcjonowania biblioteki oraz kosztów osiągnięcia i utrzymania przez co najmniej 10 pełnych lat kalendarzowych po zakończeniu zadania deklarowanych we wniosku standardów.
 8. Wnioskodawca nie może w okresie 10 pełnych lat kalendarzowych po zakończeniu zadania udostępniać pomieszczeń biblioteki objętych zadaniem odpłatnie lub nieodpłatnie w sposób ciągły innym podmiotom. Możliwym jest natomiast udostępnianie pomieszczeń biblioteki odpłatnie lub nieodpłatnie w sposób jednorazowy innym podmiotom, nawet jeśli ma to charakter powtarzalny.

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS: Instytut Książki

TERMIN NABORU: 10.10.2023 r.