PRZEDMIOT NABORU:

Zwiększanie ochrony przeciwpowodziowej i ograniczenie skutków suszy poprzez retencjonowanie wód opadowych przewiduje się wsparcie dla następujących działań:

  • budowa lub rozbudowa otwartych zbiorników retencyjnych, zbiorników małej retencji wodnej i budowli hydrotechnicznych (przebudowa rowów i kanałów, tworzenie polderów zalewowych),
  • retencjonowanie wód opadowych, zwiększanie lesistości i terenów zielonych,
  • edukacyjnych, dotyczących zmian klimatu i ochrony zasobów wodnych. Działania edukacyjne obejmować będą tematykę: konsekwencji jakie mogą powodować zmiany klimatu, sposobów przeciwdziałania i adaptacji, w tym promowania właściwych postaw i zachowań, zarówno zmniejszających wpływ człowieka na klimat, jak i właściwych w momencie wystąpienia katastrofalnych zjawisk pochodzenia naturalnego (element uzupełniający projektu).

FINANSE:

Alokacja 96 161 725,00 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych

TERMIN NABORU:

14.12.2023 r. – 23.01.2024 r.