PRZEDMIOT NABORU:

Dostosowanie szkół ogólnodostępnych do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (z wyłączeniem edukacji przedszkolnej)

Wsparciem objęte będą projekty mające na celu :

Poprawę dostępności szkół prowadzących kształcenie ogólne do potrzeb  uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, która umożliwi im uczestnictwo w edukacji ogólnodostępnej, uwzględniającej zróżnicowanie ich potrzeb edukacyjnych i rozwojowych.

FINANSE:

Alokacja 90 698 719,72 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych

TERMIN NABORU:

12.04.2024 r. – 30.08.2024 r.