PRZEDMIOT NABORU:

1. Wsparcie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej szkół zawodowych, centrów i placówek prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne, m.in.:
a) budowa (tylko w uzasadnionych przypadkach), rozbudowa, nadbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną placówek prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowane na tworzenie i rozwój warsztatów/pracowni kształcenia praktycznego w branżach zgodnych z potrzebami rynku pracy, w tym z inteligentnymi specjalizacjami określonymi na poziomie regionu oraz służące wspieraniu rozwoju zawodowego nauczycieli (jako elementu projektu);
b) inwestycje infrastrukturalne związane z poprawą dostępności placówek edukacyjnych dla osób ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi (poparte dokładną analizą potrzeb).

FINANSE:

Alokacja 60 000 000,00 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – Departament Wdrażania Programu Regionalnego

TERMIN NABORU:

30.10.2023 – 19.01.2024