5.1 Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej

PRZEDMIOT NABORU:

Wsparcie infrastruktury w obszarze wychowania przedszkolnego. W tym:

  • budowa (tylko w uzasadnionych przypadkach), rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, adaptacja, modernizacja, remont obiektów na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego (przedszkoli lub innych form edukacji przedszkolnej) wraz z niezbędnym wyposażeniem odnoszącym się do zakresu infrastrukturalnego projektu oraz wyposażeniem gwarantującym wysoką jakość kształcenia;
  • inwestycje infrastrukturalne związane z poprawą dostępności przedszkolnych placówek edukacyjnych dla osób ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi (poparte dokładną analizą potrzeb).

Informacje dodatkowe dotyczące 2 typu projektu:

możliwy do realizacji jest zakup sprzętu informatycznego, multimedialnego i oprogramowania wykorzystywanego w zajęciach dydaktycznych (uzupełniająco jako element projektu).

FINANSE:

Alokacja 20 000 000,00 zł

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – Departament Wdrażania Programu Regionalnego

PLANOWANY TERMIN NABORU:

01.08.2023 r. – 13.10.2023 r.