PRZEDMIOT NABORU:

1. Wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej skierowanych do osób, rodzin i społeczności zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia, w szczególności poprzez:
a. usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, których celem jest nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności;
b. usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, pomoc w utrzymaniu zatrudnienia, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy;
c. usługi aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym, których celem jest nabycie lub potwierdzenie kompetencji ogólnych lub zawodowych dostosowanych do potrzeb rynku pracy, prowadzące do uzyskania kwalifikacji (m.in. w ramach edukacji formalnej);
d. usługi aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy;
e. działania w zakresie poprawy warunków mieszkaniowych oraz działania dotyczące poprawy kompetencji w zakresie spędzania czasu wolnego i rekreacji oraz uczestnictwa w kulturze kierowane głównie do dzieci oraz do dzieci i ich rodziców/opiekunów w celu wzmacniania więzi (możliwe do realizacji wyłącznie jako element kompleksowych projektów w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej).
2. Kompleksowe wsparcie aktywizacji społeczno–zawodowej za pośrednictwem podmiotów zatrudnienia socjalnego (centrów integracji społecznej (CIS) i klubów integracji społecznej (KIS)), warsztatów terapii zajęciowej (WTZ) i zakładów aktywności zawodowej (ZAZ) oraz Środowiskowych Domów Samopomocy (ŚDS) poprzez:
a. tworzenie nowych podmiotów;
b. wsparcie istniejących podmiotów i ich uczestników poprzez realizację działań wymienionych w 1. typie projektów.

FINANSE:

Alokacja 82 304 356,87 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Programów Regionalnych

TERMIN NABORU:

24.08.2023 r. – 28.09.2023 r.