PRZEDMIOT NABORU:

1. Zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych, zindywidualizowanych i zintegrowanych usług społecznych, świadczonych w lokalnej społeczności, w oparciu o diagnozę sytuacji problemowej.
2. Zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny (w tym wsparcia preadopcyjnego i postadopcyjnego) i pieczy zastępczej, w szczególności świadczonych w lokalnej społeczności, w oparciu o diagnozę sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, potrzeb.
3. Rozwój usług wspierających osoby objęte pieczą zastępczą, w tym osoby usamodzielniane z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb, z wykorzystaniem usług aktywnej integracji.
4. Rozwój usług opieki długoterminowej świadczonej w formie zdeinstytucjonalizowanej jako działania medyczne lub społeczne polegające na świadczeniu długotrwałej opieki pielęgniarskiej, rozwoju hospicjów w formule domowej, rehabilitacji, świadczeń terapeutycznych i usług pielęgnacyjno–opiekuńczych osobom przewlekle chorym i potrzebującym wparcia w codziennym funkcjonowaniu, które nie wymagają hospitalizacji w warunkach oddziału szpitalnego oraz kontynuacji leczenia farmakologicznego i dietetycznego.
5. Zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych i zintegrowanych usług zdrowotnych, w oparciu o diagnozę sytuacji problemowej.

FINANSE:

Alokacja 120 290 424,47 PLN

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Programów Regionalnych

TERMIN NABORU:

15.03.2024 r. – 24.04.2024 r.