PRZEDMIOT NABORU:

Dostosowanie szkół ogólnodostępnych do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (z wyłączeniem edukacji przedszkolnej):

Wsparciem objęte będą projekty mające na celu :Poprawę dostępności szkół prowadzących kształcenie ogólne do potrzeb  uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, która umożliwi im uczestnictwo w edukacji ogólnodostępnej, uwzględniającej zróżnicowanie ich potrzeb edukacyjnych i rozwojowych.

FINANSE:

Alokacja 31 364 450 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych

TERMIN NABORU:

11.04.2024 r. – 21.05.2024 r.