PRZEDMIOT NABORU:

Typy projektów:
2. Budowa, rozbudowa, nadbudowa budynku, remont, przebudowa, adaptacja lokalu i/lub budynku, zakup wyposażenia dla tworzenia i funkcjonowania regionalnej infrastruktury społecznej na potrzeby realizacji usług środowiskowych i dziennych: np. miejsca świadczenia usług profilaktycznych, ośrodki wsparcia (w tym m. in.: środowiskowy dom samopomocy, dzienny dom pomocy, klub samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, gospodarstwa opiekuńcze), rodzinne domy pomocy, placówki wsparcia dziennego (i w inne formy świadczenia usług opieki w formach zdeinstytucjonalizowanych), jednostki realizujące usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonychwykluczeniem społecznym (m.in. CIS, KIS, ZAZ,WTZ), jednostki organizujące usługi społeczne i realizujące pracę socjalną (OPS, CUS, PCPR) oraz placówki świadczące usługi opieki wytchnieniowej;
3. Budowa, rozbudowa, nadbudowa budynku, remont, przebudowa, adaptacja lokalu i/lub budynku, zakup wyposażenia infrastruktury na potrzeby działalności prowadzonej w ramach:
a) rodzinnych form pieczy zastępczej, (np. rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, rodziny adopcyjne), w szczególności przyjmujące dzieci z niepełnosprawnościami, dzieci przewlekle chore, jak również liczne rodzeństwa,
b) wsparcia przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej (rodzinnych form pieczy zastępczej) w sposób komplementarny z wykorzystaniem EFS+ i EFRR,
c) infrastruktury związanej z usługami w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie (m.in. OIK, SOW);
4. Tworzenie, rozwój i dopasowanie infrastruktury na potrzeby różnych form mieszkaniowych:
a) inwestycje w ramach rozwoju mieszkalnictwa ze wsparciem, w tym chronionego, wspomaganego i treningowego, mieszkań w ramach najmu socjalnego oraz innych form mieszkalnictwaspołecznego, nieprowadzących do segregacji i wpisujących się w proces deinstytucjonalizacji:
• w oparciu o istniejącą infrastrukturę: remont, przebudowa, adaptacja lokalu i/lub budynku oraz zakup wyposażenia (w tym wsparcie działań umożliwiających przekształcenia ośrodków wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności w zasób mieszkaniowy (np. poprzez wykorzystanie modelu Najpierw mieszkanie, ang. Housing First),
• remont, przebudowa i zakup wyposażenia na potrzeby adaptacji infrastruktury zdegradowanych budynków,
• powstanie nowej infrastruktury na cele mieszkaniowe,
b) remont i modernizacja mieszkań adaptowalnych umożliwiających osobom wymagającym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu pozostanie w swoich mieszkaniach,
c) tworzenie, rozwój i dostosowanie zasobów mieszkaniowych na potrzeby rodzinnych form pieczy zastępczej, jak również młodzieży usamodzielnianej z pieczy zastępczej i różnego rodzaju placówek, w tym MOW i zakładów poprawczych.

FINANSE:

Alokacja 15 000 000,00 ZŁ +BP

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – Departament Wdrażania Programu Regionalnego

TERMIN NABORU:

29.04.2024 r. – 28.06.2024 r.