PRZEDMIOT NABORU:

1. Zajęcia wspierające rozwój kompetencji kluczowych dzieci (w tym dzieci z doświadczeniem migracji), jak np. zajęcia prowadzone przez specjalistów (psychologia, logopedia, diagnozowanie, integracja sensoryczna itp.).
2. Podniesienie kompetencji nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych dzieci, przygotowania ich do samodzielnego uczenia się, realizacji zindywidualizowanego wsparcia dziecka, a także prowadzenia zajęć stymulujących rozwój psychiczny i fizyczny dzieci.
3. Wspieranie tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego.
Uzupełniająco realizowane będą również:
4. Działania ukierunkowane na wprowadzanie rozwiązań organizacyjnych i metodycznych wpływających na efektywność kształtowania kompetencji kluczowych.
5. Budowanie tożsamości regionalnej.
6. Podnoszenie kompetencji w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

FINANSE:

Alokacja 23 679 529,41 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Programów Regionalnych

TERMIN NABORU:

15.11.2023 r. – 31.01.2024 r.