PRZEDMIOT NABORU:

Wdrażanie edukacji włączającej zakładające wsparcie uczniów z niepełnosprawnościami, zaburzeniami zachowania i emocji, z trudnościami w nauce oraz uczniów z doświadczeniem migracji (w tym repatriantów), w szczególności:
a. wsparcie dostępu do kadry psychologicznej na terenie szkoły;
b. wsparcie uczniów, w tym poprzez zapewnienie usług asystenckich dla uczniów;
c. wsparcie kadr systemu oświaty w zakresie podnoszenia jakości edukacji włączającej, w tym stosowania projektowania uniwersalnego i racjonalnych dostosowań w edukacji;
d. wspieranie działań, które integrowałyby dzieci ze szkół specjalnych z dziećmi ze szkół ogólnodostępnych oraz systemowych rozwiązań mających na celu upodmiotawianie uczniów z niepełnosprawnościami i wzmacniających rodziców.

FINANSE:

Alokacja 109 978 258,82 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Programów Regionalnych

TERMIN NABORU:

28.09.2023 r. – 31.10.2023 r.