PRZEDMIOT NABORU:

Wsparcie szkół, ich uczniów i nauczycieli, w tym w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych, realizowane w oparciu o diagnozę potrzeb, ukierunkowane na podniesienie jakości edukacji, obejmujące m.in.:
a. poszerzenie oferty zajęć z wykorzystaniem potencjału różnych podmiotów (m.in. instytucji kultury, szkół wyższych, organizacji pozarządowych, pracodawców lub ich organizacji);
b. realizacja działań uwzględniających wyzwania cywilizacyjne, dotyczących budowania tożsamości regionalnej, w tym służących zachowaniu i rozwojowi języka regionalnego (kaszubskiego), odwołujących się do nadmorskiego położenia regionu (np. edukacja morska i wodna) oraz wykorzystujących edukację kulturową;
c. rozwój kompetencji cyfrowych w procesie nauczania;
d. wsparcie psychologiczno-pedagogiczne;
e. poszerzenie i dopasowanie do potrzeb uczniów oferty z zakresu doradztwa zawodowego, uwzględniającego aspekty przełamywania stereotypów płciowych w wyborze zawodu oraz promocję kierunków z obszaru STEM, szczególnie wśród dziewcząt;
f. doskonalenie zawodowe nauczycieli, przede wszystkim w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów, realizacji zindywidualizowanego procesu kształcenia, wykorzystania technologii komunikacyjno-informacyjnych oraz stosowania aktywizujących metod i technik nauczania.
Uzupełniająco realizowane będą również:
g. wprowadzanie rozwiązań organizacyjnych i metodycznych wpływających na efektywność kształtowania kompetencji kluczowych uczniów;
h. wypracowanie rozwiązań wzmacniających relacje na linii szkoła-nauczyciele-rodzice.

FINANSE:

Alokacja 105 398 205,83 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Programów Regionalnych

TERMIN NABORU:

11.2023 r. – 12.2023 r.