PRZEDMIOT NABORU:

1. Budowa, przebudowa, rozbudowa, remont infrastruktury przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (samodzielnych obiektów i pomieszczeń zlokalizowanych w budynkach szkół).
W ramach ww. typów projektów możliwe będą:
a. zakup wyposażenia trwałego, w tym doposażenie w pomoce dydaktyczne, sprzęt lub narzędzia specjalistyczne dostosowane do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci;
b. budowa, rozbudowa, montaż placów zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem.
Uzupełniająco możliwe będą również:
c. działania służące likwidacji barier architektonicznych, oraz poprawie dostępności cyfrowej i informacyjno – komunikacyjnej (nie pokrywającej się z zakresem wsparcia w ramach Krajowego Planu Odbudowy), w szczególności w oparciu o projektowanie uniwersalne lub zastosowanie racjonalnego usprawnienia oraz uwzględniające potrzeby osób z niepełnosprawnościami;
d. działania służące zmniejszeniu energochłonności infrastruktury i przyczyniające się do zmniejszenia kosztów jej utrzymania i osiągnięcia neutralności klimatycznej;
e. działania sprzyjające adaptacji do zmian klimatu poprzez zastosowanie błękitno-zielonej infrastruktury np. zielone dachy, zielone ściany itp.;
f. zagospodarowanie otoczenia obiektów, w szczególności modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci.

FINANSE:

Alokacja 45 238 024,44 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Programów Regionalnych

TERMIN NABORU:

15.11.2023 r. – 31.01.2024 r.