PRZEDMIOT NABORU:

1. Poprawa jakości i dostępności kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych, poprzez:
a) kompleksowe programy rozwojowe obejmujące podnoszenie i rozwijanie umiejętności, kompetencji i uzyskiwanie kwalifikacji przez uczniów,
b) doradztwo zawodowe ukierunkowane na dopasowanie podaży kwalifikacji do potrzeb i wymagań nowoczesnego rynku pracy oraz brokering edukacyjny,
c) wsparcie nauczycieli zawodu, instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz doradców zawodowych ukierunkowanych na doskonalenie kompetencji i wiedzy, wynikające ze zdiagnozowanych w danej placówce,
d) wsparcie programów nauczania z zakresu innowacji pedagogicznych, eksperymentu pedagogicznego oraz kształcenia metodą projektu,
e) pomoc finansową umożliwiającą uczniom kształcenia zawodowego naukę poza miejscem zamieszkania,
f) programy stypendialne dla uczniów o niskim statusie ekonomicznym i osiągających wysokie wyniki w nauce,
g) doposażenie szkół (laboratoria, pracownie przedmiotowe, warsztaty szkolne),
h) wzmocnienie integrującej roli szkoły oraz zacieśnieniem ich współpracy ze środowiskiem migracyjnym,
i) wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów,
j) wsparcie na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym, agresji, depresji oraz zaburzeń odżywania,
k) wdrażanie mechanizmów włączania pracodawców/ przedsiębiorców i środowiska akademickiego w proces kształcenia,
l) współpracę szkół zawodowych kształcących w zawodach z zakresu inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego z rynkiem pracy,
m) działania w zakresie edukacji włączającej.

Sposób wyboru projektów: niekonkurencyjny.

Wsparcie udzielane dla projektów wskazanych w strategiach ZIT. Uprawnieni wnioskodawcy: Jednostki Samorządu Terytorialnego.

FINANSE:

Alokacja 161 233 612,21 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

TERMIN NABORU:

12.2023 – 04.2024