PRZEDMIOT NABORU:

Poprawa dostępu do lepszej jakości usług zdrowotnych i społecznych. Mieszkania wspomagane i chronione oraz dostosowanie mieszkań.

Działania związane z tworzeniem i funkcjonowaniem mieszkań ze wsparciem, takich jak: chronione, wspomagane oraz inne rozwiązania łączące zapewnienie schronienia/mieszkania z dodatkowym wsparciem społecznym dla osób zagrożonych wykluczeniem mieszkaniowym w tym m.in. z usługami opiekuńczymi, asystenckimi, specjalistycznymi, terapeutycznymi oraz wsparcie mieszkalnictwa adaptowalnego. Powyższe wsparcie może być kontynuacją procesu usamodzielniania w ramach deinstytucjonalizacji (np. osób opuszczających DPS, zakłady karne, jako wsparcie doraźne w sytuacji kryzysu) bądź jako profilaktyka umieszczenia w instytucji.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie zostanie zwiększona z Budżetu Państwa.

FINANSE:

Alokacja 56 000 000,00 zł

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – Departament Wdrażania Funduszu Społecznego

PLANOWANY TERMIN NABORU:

CZERWIEC 2023