PRZEDMIOT NABORU:

5. Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem, w szczególności seniorów, osób z niepełnosprawnością poprzez działania na rzecz zwiększania ich zaangażowania w życie społeczności lokalnych i działania podtrzymujące te osoby w aktywności, samodzielności, m.in. tworzenie lub wsparcie:
a) centrów aktywnego seniora,
b) Uniwersytetów Trzeciego Wieku,
c) klubów seniora,
d) platforma usług dla seniora.

Sposób wyboru projektów: niekonkurencyjny.

Uprawnieni wnioskodawcy: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie.

FINANSE:

Alokacja 17 252 000,00 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

TERMIN NABORU:

02.2024 – 02.2024