PRZEDMIOT NABORU:

2. Rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej, m.in. w formie:
a) usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w formach środowiskowych, dziennych oraz całodobowych w formach
zdeinstytucjonalizowanych, w tym promujących ideę wolontariatu,

b) gospodarstw opiekuńczych,

c) rozwoju usług asystenckich wspierających aktywność społeczną, edukacyjną lub zawodową osób z niepełnosprawnościami w zgodzie z konwencją ONZ,

d) wsparcia dla osób wykonujących usługi sąsiedzkie/opiekuńcze/asystenckie w postaci m.in. dofinansowań szkoleń, konsultacji, spotkań informacyjnych,

e) programów rozwojowych dla osób opiekujących się osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu poprzez m.in. wsparcie w bieżącej opiece, pomoc wytchnieniową, wsparcie w zakresie informacji i doradztwa, wsparcie zdrowotne (m.in. rehabilitacja, turnusy sanatoryjne), wsparcie psychologiczne, grupy wsparcia/samopomocowe, sąsiedzkie/lokalne banki usług opiekuńczych i rozwojowych, teleopieka, wolontariat opiekuńczy,

f) teleopieki, telemedycyny, systemów przywoławczych, cyfryzacji i koordynacji opieki w ramach usług zdrowotnych, i społecznych dla osób usamodzielnianych, przenoszonych z instytucji całodobowych do usług świadczonych w formach zdeinstytucjonalizowanych, a także dla osób fizycznych jako element kompleksowych działań,

g) upowszechniania transportu indywidualnego typu doortodoor dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności wtedy, gdy będzie ona konieczna do zapewnienia dostępu do innej usługi mającej na celu zaspokajanie ich aktualnych potrzeb (społecznych czy zdrowotnych).

Sposób wyboru projektów: niekonkurencyjny.

Uprawnieni wnioskodawcy: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie.

FINANSE:

Alokacja 15 095 500,00 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

TERMIN NABORU:

05.10.2023 – 05.12.2023