PRZEDMIOT NABORU:

1. Tworzenie i rozwój istniejących centrów usług społecznych i dostarczanych przez nie usług wchodzących w zakres interwencji EFS+.
2. Rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej.
3. Szkolenia oraz podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadr na potrzeby świadczenia usług w społeczności lokalnej.
4. Wsparcie tworzenia i funkcjonowania mieszkań chronionych i wspomaganych oraz innych rozwiązań łączących wsparcie społeczne i mieszkaniowe oraz rozwoju usług w nich świadczonych.
5. Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem, w szczególności seniorów, osób z niepełnosprawnością poprzez działania na rzecz zwiększania ich zaangażowania w życie społeczności lokalnych i działania podtrzymujące te osoby w aktywności, samodzielności.

Sposób wyboru projektów: niekonkurencyjny.

Wsparcie udzielane dla projektów wskazanych w strategiach ZIT. Uprawnieni wnioskodawcy: Jednostki Samorządu Terytorialnego.

FINANSE:

Alokacja 46 586 123,35 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

TERMIN NABORU:

12.2023 – 04.2024