PRZEDMIOT NABORU:

3. Usługi reintegracji społecznej i zawodowej realizowane w ramach CIS i KIS w szczególności w zakresie:

a) stworzenia nowych miejsc reintegracji w nowych i istniejących CIS i KIS

b) obejmowania osób już wspieranych w podmiotach reintegracyjnych nowymi usługami.

6. Tworzenie mieszkań treningowych i wspomaganych dla odbiorców usług w podmiotach reintegracyjnych jako element kompleksowego projektu.

7. Działania na rzecz zapewnienia osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprawy kompetencji w zakresie spędzania czasu wolnego i rekreacji oraz uczestnictwa w kulturze (jedynie jako element kompleksowego projektu stanowiący działania towarzyszące usługom aktywnej integracji), w tym m.in.:

a) animacja kulturalna w środowisku lokalnym, w tym m.in. pikniki edukacyjne, warsztaty,

b) udział w formach proponowanych przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym z zakresu aktywizacji społeczno-kulturalnej,

c) uczestnictwo w formach proponowanych przez instytucje kultury, rekreacji i innych form spędzania czasu wolnego w regionie,

d) formy spędzania czasu wolnego, w tym w zakresie kultury i rekreacji.

FINANSE:

Alokacja 5 141 176,47 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

TERMIN NABORU:

16.04.2024 r. – 28.05.2024 r.