PRZEDMIOT NABORU:

5. Usługi reintegracji społecznej i zawodowej realizowane w ramach ZAZ:

a) zwiększenie liczby osób z niepełnosprawnościami zatrudnionych w istniejących ZAZ,

b) wsparcie osób z niepełnosprawnościami, dotychczas zatrudnionych w ZAZ, nowymi usługami reintegracji społ. i zawodowej z założeniem utworzenia trwałej ścieżki wsparcia w ramach aktywizacji zawodowej umożliwiającej podjęcie zatrudnienia na otwartym rynku pracy,

c) tworzenie nowych ZAZ

6. Tworzenie mieszkań treningowych i wspomaganych dla odbiorców usług w podmiotach reintegracyjnych jako element kompleksowego projektu.

7. Działania na rzecz zapewnienia osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprawy kompetencji w zakresie spędzania czasu wolnego i rekreacji oraz uczestnictwa w kulturze (jedynie jako element kompleksowego projektu stanowiący działania towarzyszące usługom aktywnej integracji), w tym m.in.:

a) animacja kulturalna w środowisku lokalnym, w tym m.in. pikniki edukacyjne, warsztaty,

b) udział w formach proponowanych przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym z zakresu aktywizacji społeczno-kulturalnej,

c) uczestnictwo w formach proponowanych przez instytucje kultury, rekreacji i innych form spędzania czasu wolnego w regionie,

d) formy spędzania czasu wolnego, w tym w zakresie kultury i rekreacji.

FINANSE:

Alokacja 6 705 882,35 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

TERMIN NABORU:

16.04.2024 r. – 28.05.2024 r.