PRZEDMIOT NABORU:

1. Zakup wyposażenia trwałego, w tym doposażenie w urządzenia, sprzęt, narzędzia i pomoce dydaktyczne istniejących szkół zawodowych, meble, w szczególności pracowni kształcenia zawodowego, laboratoriów dydaktycznych, warsztatów i sal do praktycznej nauki zawodu;
2. Przebudowa, roboty budowlane, remont obiektów szkół zawodowych, m.in. budynków szkolnych, warsztatów – wyłącznie w powiązaniu z pierwszym typem projektu.
Ponadto w ramach ww. typów projektów możliwe będą:
a. doposażenie szkół i placówek zawodowych w narzędzie i technologie umożliwiające kształcenie zdalne oraz poprawę dostępności cyfrowej;
b. działania służące likwidacji barier architektonicznych, w szczególności w oparciu o projektowanie uniwersalne lub zastosowanie racjonalnego usprawnienia oraz uwzględniające potrzeby osób z niepełnosprawnościami;
Uzupełniająco możliwe będą również:
c. działania służące zmniejszeniu energochłonności infrastruktury i przyczyniające się do zmniejszenia kosztów jej utrzymania i osiągnięcia neutralności klimatycznej;
d. działania sprzyjające adaptacji do zmian klimatu poprzez zastosowanie błękitno-zielonej infrastruktury, np. zielone dachy, zielone ściany itp.;
e. zagospodarowanie otoczenia obiektów, w szczególności nasadzenia zieleni, elementy małej architektury.

FINANSE:

Alokacja 89 456 000,00 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Programów Regionalnych

TERMIN NABORU:

06.11.2023 r. – 20.12.2023 r.