PRZEDMIOT NABORU:

1. Wsparcie na rzecz rodziny.
2. Wsparcie procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej poprzez tworzenie jej rodzinnych form, usług wsparcia dla rodzin zastępczych oraz szkolenia kadr pracujących z rodziną.
3. Promowanie rodzicielstwa zastępczego oraz adopcji.
4. Kompleksowe wsparcie osób usamodzielnianych i opuszczających pieczę zastępczą.
5. Wsparcie tworzenia i funkcjonowania mieszkań chronionych i wspomaganych oraz innych rozwiązań, łączących wsparcie społeczne i mieszkaniowe oraz rozwoju usług w nich świadczonych.

FINANSE:

Alokacja 16 060 200 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

TERMIN NABORU:

12.2024 r. – 01.2025 r.