PRZEDMIOT NABORU:

1. Tworzenie i rozwój istniejących centrów usług społecznych i dostarczanych przez nie usług wchodzących w zakres interwencji EFS+.

2. Rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej.

3. Szkolenia oraz podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadr na potrzeby świadczenia usług w społeczności lokalnej.

4. Wsparcie tworzenia i funkcjonowania mieszkań chronionych i wspomaganych oraz innych rozwiązań łączących wsparcie społeczne i mieszkaniowe oraz rozwoju usług w nich świadczonych.

Sposób wyboru projektów: niekonkurencyjny.

Wsparcie udzielane dla projektów wskazanych w strategiach IIT. Uprawnieni wnioskodawcy: Jednostki Samorządu Terytorialnego.

FINANSE:

Alokacja 9 482 876,65 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

TERMIN NABORU:

12.2023 – 04.2024