PRZEDMIOT NABORU:

Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
Edukacja włączająca w kształceniu zawodowym.

FINANSE:

Alokacja 56 181 250,00 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

TERMIN NABORU:

II kwartał 2024 r. – III kwartał 2024 r.