PRZEDMIOT NABORU:

Działania mające na celu:

1. wzmocnienie równości szans kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy, w szczególności poprzez m.in. szkolenia, warsztaty, kampanie, doradztwo, konsultacje indywidualne, wsparcie grupowe, panele, grupy doradcze w szczególności z zakresu:

– równouprawnienia na rynku pracy,

– zwiększenia równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym,

– przełamywania stereotypów związanych z płcią,

– zapobiegania dyskryminacji na rynku pracy.

2. poprawa sytuacji kobiet na rynku pracy poprzez aktywizację zawodową i społeczną.

FINANSE:

Alokacja 39 500 000,00 zł + BP

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

TERMIN NABORU:

12.11.2024 r. – 20.12.2024 r.