PRZEDMIOT NABORU:

Edukacja przedszkolna.
Wsparcie będzie polegało na poprawie dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej poprzez tworzenie nowych miejsc, w szczególności na obszarach występowania deficytów i potrzeb w tym zakresie, utrzymanie miejsc przedszkolnych i rozwijaniu jakości edukacji przedszkolnej, oferowanie zajęć dodatkowych, zajęć kompensacyjnych i wyrównujących szanse dzieci, rozwijanie kompetencji kadr, zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy (w tym psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, zaburzeń SI).
Kwota przeznaczona na dofinansowanie zostanie zwiększona z Budżetu Państwa

FINANSE:

Alokacja 20 211 008,00 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – Departament Wdrażania Funduszu Społecznego

TERMIN NABORU:

20.10.2023 – 10.11.2023