PRZEDMIOT NABORU:

Edukacja włączająca

Działania na rzecz edukacji włączającej mogą dotyczyć m.in. :
a) wdrażania modeli takich jak Przestrzeń dostępnej szkoły,
b) wsparcia podnoszenia kompetencji kadr w zakresie organizacji lub podnoszenia jakości edukacji włączającej,
c) usług asystenckich dla uczniów i inne działania sprzyjające zwiększaniu udziału dzieci/młodzieży ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi,
d) wsparcia zajęć specjalistycznych dla dzieci, uczniów z niepełnosprawnościami w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym, wsparciem specjalistycznym zostaną objęte także osoby z otoczenia uczniów,
e) wsparcia prowadzenia działań mających na celu walkę ze stereotypami i zapobieganie dyskryminacji, m.in. wobec uczniów z niepełnosprawnościami, przez realizację np. szkoleń, wyposażenie w odpowiednie pomoce naukowe dla kadry pedagogicznej, materiały dydaktyczne dla uczniów.

FINANSE:

Alokacja 50 000 000,00 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

TERMIN NABORU:

02.2024