PRZEDMIOT NABORU:

1. Wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze poprzez usługi w ramach działań profilaktycznych, tj.:
a) asystentura rodzinna,
b) rodziny wspierające,
c) konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, w tym prawno-obywatelskie,
d) terapia i mediacja,
e) usługi dla rodzin z dziećmi, w tym usługi opiekuńcze i specjalistyczne, pomoc prawna, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego,
f) organizowanie dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę doświadczeń oraz zapobieganie izolacji, zwanych grupami wsparcia lub grupami samopomocowymi;
2. Wsparcie preadopcyjne (np. diagnostyczne, szkoleniowe, doradcze) i postadopcyjne (np. diagnostyczne, rehabilitacyjne, terapeutyczne, psychologiczne),
3. Wsparcie pieczy zastępczej, w tym wsparcie procesu deinstytucjonalizacji, poprzez m.in.:
a) tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego do 8 dzieci placówek opiekuńczo -wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego do 14 osób,
b) usługi aktywnej integracji, w szczególności o charakterze społecznym, których celem jest nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej skierowane do osób będących w pieczy zastępczej,
c) usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym skierowane do osób będących w pieczy zastępczej w wieku powyżej 15 roku życia,
d) indywidualne programy usamodzielniania realizowane w mieszkaniach o charakterze wspomaganym/ chronionym dla osób opuszczających pieczę zastępczą,
e) kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego oraz doskonalenie osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą w ramach działań prowadzących do tworzenia rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego,
f) działania edukacyjno-informacyjne w zakresie propagowania idei pieczy zastępczej oraz promowania idei rodzicielstwa zastępczego akcentujące korzyści ze zdeinstytucjonalizowanych usług wsparcia rodziny, w tym dzieci i młodzieży (jako element wsparcia)
4. Kompleksowa integracja dzieci i młodzieży wymagającej resocjalizacji i reintegracji.
5. Poprawa dostępu do mieszkań o charakterze wspomaganym/chronionym dla osób opuszczających pieczę zastępczą.
6. Kompleksowe wsparcie osób usamodzielnianych i opuszczających pieczę zastępczą, w tym poprzez:
a) wsparcie opiekunów/ asystentów usamodzielniania,
b) budowanie kręgów wsparcia,
c) mieszkania wspomagane
d) metodę „usamodzielniania na próbę” (polegającą na wsparciu osoby w doświadczaniu samodzielnego życia poza pieczą zastępczą, z możliwością powrotu do pieczy, albo w sytuacji kryzysu albo żeby w bardziej dojrzały sposób budować plan na usamodzielnienie, może obejmować m.in. pobyt w mieszkaniu wspomaganym lub dofinansowanie najmu mieszkania, wsparcie związane z poszukiwaniem pracy, wsparcie opiekunów/asystentów usamodzielnienia).
7. Usługi dla dzieci i młodzieży wymagających wsparcia, przebywających w rodzinach oraz w różnego rodzaju instytucjach całodobowych (z zastrzeżeniem braku finansowania dla samych placówek świadczących opiekę instytucjonalną).
8. Usługi interwencji kryzysowej oraz w zakresie przeciwdziałania przemocy, w tym przemocy w rodzinie obejmujące m.in.:
a) tworzenie i rozwój ośrodków interwencji kryzysowej i punktów interwencji kryzysowej,
b) zapewnienie dostępu do usług dla osób w sytuacjach kryzysowych (w tym m.in. poradnictwo psychologiczne, poradnictwo socjalne, konsultacje z terapeutą, psychoterapia, grupy wsparcia, konsultacje prawne, telefony zaufania/ telefoniczna interwencja kryzysowa, mieszkania interwencyjne lub inne miejsca noclegowe).
9. Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla dzieci, młodzieży i rodziców zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym grupy wsparcia, wsparcie rówieśnicze.
10. Działania na rzecz zapewnienia osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprawy kompetencji w zakresie spędzania czasu wolnego i rekreacji oraz uczestnictwa w kulturze jako instrument kierowany głównie do dzieci oraz do dzieci z rodzinami i opiekunami w celu wzmacniania więzi, realizowany jedynie jako element kompleksowego projektu dot. włączenia społecznego:
a) animacja kulturalna w środowisku lokalnym (przykładowo: tematyczne pikniki integracyjne, warsztaty hobbistyczne, zajęcia z rękodzieła, pokazy),
b) udział w formach proponowanych przez instytucje i organizacje społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym z zakresu aktywizacji społeczno-kulturalnej tj. w świetlicach, domach kultury, bibliotekach, kołach gospodyń wiejskich, stowarzyszeniach rozwoju wsi, radach dzielnicowych oraz innych inicjatywach lokalnych,
c) uczestnictwo w formach proponowanych przez instytucje kultury, rekreacji i innych form spędzania czasu wolnego w regionie, w tym finansowanie wyjścia do kina, teatru, filharmonii, galerii, muzeum, ogrodu zoologicznego,
d) alternatywne formy spędzania czasu wolnego (przykładowo: zespoły pieśni, tańca, rycerstwo, garncarstwo, joga, nordic walking, kluby sportowe, wędkarstwo, wolontariat).
11. Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadr na potrzeby świadczenia usług społecznych.
12. Budowanie potencjału organizacji społeczeństwa obywatelskiego działających na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (element kompleksowego projektu).
13. Przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu poprzez wzmacnianie świadomości w zakresie konieczności oszczędnego korzystania z energii (element kompleksowego projektu).

FINANSE:

Alokacja 9 000 000,00 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

TERMIN NABORU:

07.12.2023 – 18.12.2023