PRZEDMIOT NABORU:

1. Edukacja przedszkolna.
2. Poprawa jakości edukacji w tym realizacja kompleksowych programów rozwojowych.
3. Wspieranie rozwoju uczniów w zakresie kształtowania postaw prozdrowotnych, w tym wspieranie aktywności fizycznej i wiedzy na temat zdrowego trybu życia.
4. Szkolnictwo zawodowe.
5. Rozwój kompetencji, umiejętności, uzdolnień i zainteresowań uczniów poza edukacją formalną.
6. Edukacja włączająca.
7. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne.
8. Doradztwo zawodowe.

Projekty realizowane w oparciu o listę projektów ze: Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania na lata 2021-2027, Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej do 2030 roku.

FINANSE:

Alokacja 38 384 407,00 zł

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

TERMIN NABORU:

31.05.2024 r. – 21.06.2024 r.