PRZEDMIOT NABORU:

1. Opieka długoterminowa oraz paliatywna i hospicyjna osób starszych i z niepełnosprawnościami w formie zdeinstytucjonalizowanej w tym m.in.:
a) rehabilitacja ruchowa, psychiatryczna i logopedyczna
b) usługi społeczne (np. usługi opiekuńcze i asystenckie)
c) usługi w rodzinnym domu pomocy, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
d) usługi w ośrodkach wsparcia, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, o ile liczba miejsc całodobowego pobytu w tych ośrodkach nie jest większa niż 8
e) usługi w gospodarstwach opiekuńczych w formie pobytu dziennego lub całodobowego, o ile liczba miejsc pobytu całodobowego w tych gospodarstwach nie jest większa niż 8
f) wsparcie psychologiczne i wytchnieniowe dla opiekunów
g) zwiększenie dostępu do sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego poprzez tworzenie wypożyczalni sprzętu, w tym szkolenia/doradztwo w połączeniu z nauką ich obsługi i doradztwem w zakresie jego wykorzystania.
2. Poprawa dostępu do usług społecznych i zdrowotnych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez wdrożenie usług teleopieki/telemedycyny.
3. Poprawa dostępu do mieszkań o charakterze wspomaganym/ chronionym dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.
4. Usługi dowozu dla osób o ograniczonej mobilności m.in. w celu zapewnienia podstawowych potrzeb życiowych (door to door), jako element działań na rzecz rozwoju usług społecznych lub zdrowotnych.
5. Wsparcie procesu DI placówek całodobowych, polegające na realizowaniu (w oparciu o posiadane zasoby) działań poza dotychczasowymi zadaniami, w tym m.in.:
a) form wsparcia dziennego i środowiskowego oraz stacjonarnej opieki krótkoterminowej (opieka wytchnieniowa),
b) mieszkalnictwa wspomaganego
c) podnoszenia i zmiany kompetencji i kwalifikacji pracowników,
d) wsparcia procesu usamodzielniania osób przebywających w placówkach całodobowych oraz działań zapobiegających umieszczaniu osób w placówkach całodobowych (mieszkalnictwo wspomagane, asystentura osobista, kręgi wsparcia itp.).
6. Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadr na potrzeby świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej, w tym w szczególności dla pracowników opieki długoterminowej.
7. Przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu poprzez wzmacnianie świadomości w zakresie konieczności oszczędnego korzystania z energii (element kompleksowego projektu).
8. Budowanie potencjału organizacji społeczeństwa obywatelskiego do świadczenia usług społecznych i zdrowotnych.

FINANSE:

Alokacja 38 400 000,00 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

TERMIN NABORU:

21.11.2023 – 30.11.2023