PRZEDMIOT NABORU:

Poprawa dostępności i jakości usług świadczonych w ośrodkach wychowania przedszkolnego:
• tworzenie nowych miejsc przedszkolnych i dostosowywanie istniejącej bazy lokalowej tylko tam, gdzie występują rzeczywiste deficyty i potrzeby, wydłużenie pracy Ośrodków Wychowania Przedszkolnego,
• rozszerzenie oferty Ośrodków Wychowania Przedszkolnego o dodatkowe zajęcia,
• wsparcie rozwoju kompetencji i umiejętności dzieci,
• podnoszenie kwalifikacji lub kompetencji zawodowych kadry Ośrodków Wychowania Przedszkolnego,
• zakup pomocy dydaktycznych,
• preorientacja zawodowa dla dzieci.

FINANSE:

Alokacja 40 000 000 PLN

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

TERMIN NABORU:

wrzesień 2024 r.