PRZEDMIOT NABORU:

Rozwój usług skierowanych do dzieci i młodzieży oraz młodych dorosłych:

a) Tworzenie nowych i wsparcie istniejących placówek wsparcia dziennego, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
b) Organizacja działań wspierających dzieci i młodzież, które przebywają w całodobowych instytucjach opieki tj. poradnictwo specjalistyczne, poradnictwo i wsparcie indywidualne w zakresie podniesienia kompetencji życiowych, treningi kompetencji i umiejętności społecznych (rozwijanie kontaktów społecznych, umiejętności interpersonalnych, treningi gospodarowania budżetem domowym, itp.), grupy wsparcia, usługi asystenckie, praca socjalna, terapia psychologiczna lub psychospołeczna, mieszkania wspierane/treningowe

Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadr na potrzeby świadczenia usług w społeczności lokalnej oraz zapewnienie dostępu do superwizji:

a) Usługi superwizji świadczone na rzecz pracowników pomocy i integracji społecznej.
b) Szkolenia.
c) Warsztaty.
d) Seminaria.
e) Studia podyplomowe.
f) Wizyty studyjne

FINANSE:

Alokacja 20 578 947,00 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi

TERMIN NABORU:

01.10.2023 r. – 01.11.2023 r.